Odpowiedź na interpelację nt. crowdfundingu

share on:

W odpowiedzi na interpelację w sprawie planowanych zmian przepisów blokujących rozwój finansowania społecznościowego w Polsce posła Przemysława Wiplera dowiadujemy się kilku informacji.

1. To nie my, ale też nie oni.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż tematyka zbiórek publicznych znajduje się w kompetencjach Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zaś pojawienie się tematyki crowdfundingu w wystąpieniu pana Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji, na posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii należy wiązać z pracami nad nowelizacją ustawy o działach oraz planami włączenia komórki zajmującej się ww. kwestiami w struktury powołanego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zatem poniżej przedstawione stanowisko w tej materii opiera się na informacjach uzyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2. Tego stanu właśnie nie rozumie i nie akceptuje branża:

Art. 1 ustawy o zbiórkach publicznych mówi, iż wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy.

3. Nie uchylimy, ale może przeanalizujemy

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie wydaje się zasadne uchylenie ustawy o zbiórkach publicznych. Jednakże wobec współcześnie dostępnych, a nieprzewidzianych przez ustawodawcę w 1933 r. technicznych możliwości przekazywania ofiar i nowoczesnych form pozyskiwania funduszy, jak również aspektów związanych z finansowaniem społecznościowym dla przedsiębiorstw i małych firm uzasadnione może być dokonanie analizy przepisów w przedstawionym wyżej zakresie.

4. Władza obserwuje

Obecnie obserwowane jest powstawanie nowych portali/serwisów, za pośrednictwem których pozyskiwane są środki m.in. na finansowanie innowacyjnych przedsiębiorców, start-upów i małych firm. Serwis pozwala jego użytkownikom na pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów. Środki finansowe na realizację projektów wpłacane są przez finansujących projekt i gromadzone przez operatora. Warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych dla twórcy projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w określonym terminie. W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych wedle uznania finansujących projekt jest im zwracana lub przekazywana na rzecz innego projektu. Zaznaczyć należy także, że z reguły serwis pobiera prowizję od zgromadzonych środków.

5. Crowdfunding priorytetem w RP!

Rozwój inicjatyw opartych na idei finansowania społecznościowego wpisuje się w priorytety rządu RP wskazane w obowiązujących i powstających dokumentach strategicznych. Z analiz porównawczych Polski na tle innych krajów europejskich, w tym regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wynika, iż przestarzałe środowisko prawne jest jednym z głównych czynników opóźniających rozwój cyfrowy Polski. (…) Rozwój finansowania społecznościowego jest jednym z przejawów tych procesów.

Pełna treść dokumentu http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/i01719o0/$File/i01719o0.pdf

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

2 komentarze

Leave a Reply