Komisja Nadzoru Finansowego wspiera rozwój finansowania społecznościowego

share on:

Urząd KNF opublikował raport z prac zespołu roboczego ds. innowacji finansowych (FinTech). Publikacja jest zgodna z przewidywaniami i należy ją ocenić pozytwnie. Stan dotychczasowych prac to przede wszystkim dialog administracji oraz organizacji branżowych oraz identyfikacja barier rozwoju wraz z propozycjami zmian ustawowych.

Zasadniczo powołanie zespołu roboczego, utworzenie komórki ds. FinTech w KNF i dość szczegółowe nakreślenie kierunków dalszych prac legislacyjnych należy uznać za przełom. Także deklaracje udzielania wiążących stanowisk jest istotnym sygnałem obniżającym ryzyka biznesowe firm z sektora alternatywnych finansów. Kluczową kwestią będzie wola administracji to wprowadzania zmian w życie i niestety nie powstał harmonogram, realizacji tych planów. Dodatkowo KNF będzie musiał polegać na chęci do działania (albo natrafić na jej brak) w różnych resortach.

Kluczowe deklaracje zawarte w raporcie:

W zakresie prac nad zagadnieniem crowdfundingu ustalono, że na obecnym etapie jego rozwoju w Polsce nie jest zasadne tworzenie dedykowanych regulacji w tym zakresie, lecz należy podjąć działania mające na celu zwiększenie pewności prawnej wśród uczestników rynku w ramach aktualnych przepisów.

Jest to potwierdzenie stanowiska przedstawicieli branży. Nie wnioskowaliśmy o dedykowaną ustawę, ale o wykładnię istniejących przepisów wraz z możliwością autoregulacji niektórych obszarach z pominięciem ścieżki legislacyjnej.

Ustalono, że dla zwiększenia pewności prawnej w kwestii zakresu definicji oferowania instrumentów finansowych w świetle nowego przepisu UKNF opracuje – w oparciu o przykłady przedstawione przez środowisko platform crowdfundingowych – praktyczne stanowisko wskazujące, które czynności są, a które nie są kwalifikowane jako oferowanie instrumentów finansowych. Stanowisko to byłoby opublikowane po wejściu w życie nowych przepisów.

(…) istotnym elementem pozaustawowej regulacji platform crowdfundingowych powinny być rynkowe Zasady Dobrych Praktyk, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem.

Ten dokument jest istotny i niestety nie wiadomo jakie podejście przyjmie regulator. Jeżeli odbędzie się to w sposób zbliżony do brytyjskiego, to Polska może stać się centrum innowacji finansowych na skalę międzynarodową. Jeżeli w modelu amerykańskim to będzie to hamulec rozwoju. Natomiast i bez tego stanowiska działalność przedsiębiorców jest w Polsce możliwa i legalna w istniejącym otoczeniu prawnym.

W toku prac Zespołu wypracowano propozycję zmiany przepisów w ustawie o ofercie publicznej, które uproszczą tryb składania ofert do 1 mln euro. Zmiana pozwoli na zwiększenie wartości inwestycji realizowanych za pośrednictwem crowdfundingu inwestycyjnego, bez jednoczesnego nakładania nadmiernych obciążeń na podmioty poszukujące finansowania w tej formule.

Jest to jeden z kilku postulatów przedstawionych przez grupę roboczą KPI przed 2 laty, zresztą wynika on ze zmian w Dyrektywie Prospektowej przegłosowanych już w Brukseli. Polska być może wyprzedzi obowiązkowe terminy harmonizacji unijnych przepisów.

Raport obejmuje także inne obszary rynku finansowego, nie dotyczące bezpośrednio crowdfundingu. Do pobrania bezpłatnie na stronie UKNF knf.gov.pl.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

1 Comment

Leave a Reply