Komisja Europejska wspiera sektor FinTech, w szczególności crowdfunding

share on:

Komisja Europejska przedstawiła plan działania dotyczący wykorzystania możliwości oferowanych przez innowacje technologiczne w sektorze usług finansowych (technologia finansowa, FinTech).

Europa powinna stać się światowym centrum rozwoju FinTech, aby przedsiębiorstwa i inwestorzy z UE mogli jak najlepiej wykorzystać atuty oferowane przez jednolity rynek w tym szybko zmieniającym się sektorze. Pierwszym ważnym krokiem jest opracowanie przez Komisję nowych przepisów, które przyczynią się do rozwoju platform finansowania społecznościowego na jednolitym rynku UE.

Przedstawiony dziś plan działania zakłada ułatwienie sektorowi finansowemu korzystania z szybkiego rozwoju nowych technologii, takich jak łańcuch bloków, sztuczna inteligencja i usługi przetwarzania w chmurze. Jednocześnie ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa rynków i ułatwienie dostępu do nich nowym podmiotom. Przyniesie to korzyści konsumentom, inwestorom, bankom i nowym uczestnikom rynku. Ponadto Komisja proponuje wprowadzenie ogólnoeuropejskiego znaku jakości dla platform, aby platforma licencjonowana w jednym kraju mogła działać w całej UE.

Omawiany plan działania jest elementem polityki Komisji na rzecz utworzenia unii rynków kapitałowych (URK) i rzeczywistego jednolitego rynku usług finansowych dla konsumentów. Jest on również częścią strategii na rzecz utworzenia jednolitego rynku cyfrowego. Komisja dąży do tego, aby przepisy UE były zorientowane na przyszłość i dostosowane do szybkiego rozwoju technologicznego.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, Valdis Dombrovskis, stwierdził: Aby konkurować w skali globalnej, europejskie innowacyjne przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do kapitału, przestrzeń do eksperymentowania i odpowiednie perspektywy rozwoju. Założenia te są podstawą naszego planu działania w zakresie technologii finansowej. Licencja UE w dziedzinie finansowania społecznościowego ułatwi rozwój platform finansowania społecznościowego w Europie. Pomoże ona platformom w kojarzeniu inwestorów i przedsiębiorstw z całej UE, dając firmom i przedsiębiorcom większe możliwości przedstawienia swoich pomysłów szerszej grupie inwestorów.

Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, Jyrki Katainen, powiedział: Nowe technologie zmieniają oblicze sektora finansowego, rewolucjonizując sposób, w jaki konsumenci uzyskują dostęp do usług finansowych. Alternatywne źródła finansowania, takie jak finansowanie lub pożyczki społecznościowe, umożliwiają bezpośrednie łączenie oszczędności z inwestycjami. Dzięki nim rynek jest bardziej dostępny dla innowacyjnych przedsiębiorców, przedsiębiorstw typu start-up i małych firm. Taki jest też cel unii rynków kapitałowych.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: Technologie cyfrowe mają wpływ na całą naszą gospodarkę – zarówno na obywateli, jak i na przedsiębiorstwa. Technologie takie jak łańcuch bloków mogą zrewolucjonizować usługi finansowe i inne sektory. Musimy stworzyć ramowe warunki wspomagające rozkwit innowacji i równocześnie zadbać o zarządzanie ryzykiem i ochronę konsumentów. 

Plan działania w zakresie technologii finansowej:

Sektor finansowy jest największym użytkownikiem technologii cyfrowych oraz główną siłą napędową cyfrowej transformacji gospodarki. W przedstawionym dziś planie działania określono 19* kroki, których celem jest przyspieszenie rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych, wspieranie wdrażania nowych technologii oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa i integralności systemu finansowego:

  • Komisja utworzy unijne laboratorium FinTech, w którym europejskie i krajowe organy będą mogły nawiązywać współpracę z dostawcami technologii w neutralnych, niekomercyjnych warunkach;
  • Komisja uruchomiła już Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków. Jeszcze w 2018 r. Komisja przedstawi sprawozdanie na temat wyzwań i szans związanych z kryptowalutami. Opracowuje również całościową strategię w sprawie technologii rozproszonego rejestru i łańcucha bloków, obejmującą wszystkie sektory gospodarki. Rozproszony rejestr to baza informacji, którymi dzielą się użytkownicy połączeni w sieć. Najbardziej znanym typem rozproszonego rejestru jest łańcuch bloków;
  • Komisja zasięgnie opinii na temat najlepszego sposobu promowania digitalizacji informacji publikowanych przez spółki giełdowe w Europie, w tym dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii w celu połączenia krajowych baz danych. Znacznie ułatwi to dostęp inwestorów do kluczowych informacji, które są potrzebne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych;
  • Komisja będzie prowadzić warsztaty mające na celu poprawę wymiany informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa;
  • Komisja przedstawi wzorzec działania obejmujący najlepsze praktyki dotyczące regulacyjnych środowisk testowych (tzw. piaskownic regulacyjnych), w oparciu o wytyczne opracowane przez europejskie urzędy nadzoru. Piaskownice regulacyjne to ramy ustanawiane przez organy regulacyjne, umożliwiające przedsiębiorstwom typu start-up i innym innowatorom w dziedzinie FinTech przeprowadzanie eksperymentów w czasie rzeczywistym, w kontrolowanym otoczeniu i pod nadzorem organu regulacyjnego. Piaskownice regulacyjne zyskują popularność, głównie na rozwiniętych rynkach finansowych.

Rozporządzenie w sprawie finansowania społecznościowego:

Finansowanie społecznościowe zwiększa dostęp do finansowania, szczególnie dla przedsiębiorstw typu start-up i innych małych firm. Start-up może przedstawić swój projekt na platformie internetowej i zaapelować o wsparcie w postaci pożyczki społecznościowej („peer-to-peer lending”) lub finansowania kapitałowego. Inwestorzy otrzymują zwrot finansowy ze swoich inwestycji. Obecnie wiele platform ma trudności z rozszerzeniem swojej działalności na inne kraje UE. Dlatego finansowanie społecznościowe w UE jest słabo rozwinięte w porównaniu z innymi głównymi światowymi gospodarkami, a rynek UE charakteryzuje się rozdrobnieniem. Jedną z największych przeszkód jest brak wspólnych przepisów dla całej UE. Znacznie zwiększa to koszty przestrzegania przepisów oraz koszty operacyjne i uniemożliwia platformom finansowania społecznościowego prowadzenie działalności za granicą.

Przedstawiony wniosek ułatwi oferowanie usług przez platformy na terenie całej UE i sprawi, że firmy potrzebujące środków będą miały łatwiejszy dostęp do tej innowacyjnej formy finansowania. Po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę proponowane rozporządzenie umożliwi platformom ubieganie się o unijny znak jakości oparty na wspólnym zbiorze przepisów. Znak ten umożliwi im oferowanie usług w całej UE. Inwestorzy korzystający z platform finansowania społecznościowego będą chronieni dzięki jasnym zasadom dotyczącym ujawniania informacji, przepisom dotyczącym zarządzania i zarządzania ryzykiem oraz dzięki spójnemu podejściu do nadzoru.

Kontekst

W śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z czerwca 2017 r. podkreślono rolę technologii finansowej w przekształcaniu rynków kapitałowych poprzez wprowadzenie nowych uczestników rynku i bardziej wydajnych rozwiązań, zwiększenie konkurencji oraz obniżenie kosztów dla przedsiębiorstw i inwestorów. Zapowiedziano w nim, że Komisja przygotuje kompleksowe podejście w celu ułatwienia działalności branży FinTech oraz pogłębienia i poszerzenia unijnych rynków kapitałowych dzięki wykorzystaniu potencjału digitalizacji.

Przygotowując plan działania w zakresie technologii finansowej, Komisja przeprowadziła w marcu 2017 r. konsultacje publiczne, aby zgromadzić opinie zainteresowanych stron na temat wpływu nowych technologii na usługi finansowe. W odpowiedzi na konsultacje wielu respondentów podkreśliło, że FinTech i innowacje technologiczne ogółem są siłą napędową rozwoju sektora finansowego i oferują ogromne możliwości pod względem dostępu do finansowania, efektywności działania, oszczędności kosztów i konkurencji.

Dane do wniosku w sprawie finansowania społecznościowego zgromadzono podczas prac przygotowawczych, w tym w szczególności w trakcie wdrażania planu działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2015 r., konsultacji publicznych w sprawie śródokresowego przeglądu unii rynków kapitałowych oraz w ramach konsultacji w sprawie FinTech w marcu 2017 r.

Źródło: Komisja Europejska

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply