Odliczenie darowizn na portalach elektronicznych w PIT

share on:

Ponad 1,5 miliona Polaków wspiera ważne cele przez internet. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w niektórych wypadkach przekazanie darowizny finansowej może zmniejszyć podstawę opodatkowania. Dobroczynność nie ma ceny, ale warto znać przepisy i w pełni legalne prawa darczyńców. O szczegółową analizę wraz z zespołem zrzutka.pl poprosiliśmy mecenasa Pawła Maliszewskiego.

[Uwaga: dotyczy wyłącznie wpłat na zrzutka.pl z zastrzeżeniem dodatkowych wymagań prawnych opisanych w artykule – przyp. red.]

Czy darowiznę przekazaną przeze mnie za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl mogę odliczyć od PIT?

Darowiznę dokonaną za pośrednictwem portalu Zrzutka.pl możesz odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, o ile twoja darowizna spełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (o czym dalej). Pamiętaj jednak, że nasz portal nie pośredniczy w postępowaniach podatkowych i to do Ciebie – jako podatnika – należy złożenie odpowiedniej deklaracji i wykazanie, że dokonana przez Ciebie darowizna spełniała warunki dla jej odliczenia.

Kiedy mogę odliczać darowiznę od podatku PIT?

Możesz odliczyć dokonane przez siebie darowizny od dochodu uzyskanego przez siebie w danym roku podatkowym, jeżeli jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej albo jesteś przedsiębiorcą rozliczającym się na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w tym ostatnim przypadku darowiznę można będzie odliczyć od przychodu). Nie możesz natomiast odliczyć darowizny, jeżeli rozliczasz się w formie karty podatkowej, lub korzystasz z liniowej stawki podatku.

Od podstawy obliczenia podatku możesz odliczyć darowizny w maksymalnej łącznej wysokości 6 % dochodu uzyskanego przez Ciebie w danym roku podatkowym.

Jakie darowizny można odliczyć od podatku PIT?

Nie każda darowizna będzie mogła zostać odliczona od podatku. Zasady odliczania darowizn znajdują się w przepisie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętaj przede wszystkim, że niezależnie od celu, na jaki pieniądze mają zostać przeznaczone, nigdy nie będziesz mógł odliczyć darowizny dokonanej na rzecz osoby fizycznej. Ponadto, nie będą mogły zostać odliczone darowizny, których dokonasz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Wyłącznie darowizny przekazane organizacjom zajmującym się działalnością społecznie użyteczną, przy spełnieniu odpowiednich warunków, będą mogły przez Ciebie zostać odliczone.

Zgodnie z art. 26 ust. 1. pkt 9) ustawy o PIT, od podstawy obliczenia podatku odliczone będą mogły być wyłącznie darowizny dokonane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj. cele:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

– udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

-działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

– działalności charytatywnej;

– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

– działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

– działalności na rzecz integracji cudzoziemców; 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 7)

– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

– promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

– działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

– turystyki i krajoznawstwa;

– porządku i bezpieczeństwa publicznego;

– obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

– upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

-udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

– ratownictwa i ochrony ludności;

– pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

– upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– promocji i organizacji wolontariatu;

– pomocy Polonii i Polakom za granicą;

– działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

– działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

– działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

– przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

– rewitalizacji;

– działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Ponadto, odliczyć będziesz mógł również darowizny dokonane na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników

Darowizny na takie cele, aby mogły być podstawą odliczenia, muszą zostać przekazane organizacjom o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Organizacje takie to przede wszystkim tzw. organizacje pozarządowe (NGO), za które prawo uważa organizacje, które jednocześnie nie są jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Ponadto, darowizna podlegająca odliczeniu może też być przekazana na rzecz organizacji takich jak

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

– spółdzielnie socjalne;

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Jeżeli masz wątpliwość, czy organizacja, na rzecz której chcesz przekazać pieniądze, spełnia wymogi dla późniejszego uznania twojej darowizny za możliwą do odliczenia, powinieneś skontaktować się z organizatorem danej zrzutki. Możesz to zrobić przy użyciu dostępnego na stronie zrzutki przycisku ,,zadaj pytanie organizatorowi tej zrzutki”

Pamiętaj przy tym, że nie musisz się obawiać, czy organizacja, której przekazałeś darowiznę, wykorzysta środki od Ciebie otrzymane na wskazywany cel – dla odliczenia darowizny od dochodu ma bowiem znaczenie wyłącznie deklarowany cel darowizny, nie zaś faktyczne późniejsze przeznaczenie środków.

Łączna kwota wszystkich darowizn, jakie przekażesz w danym roku podatkowym, może zostać odliczona od Twojego dochodu w maksymalnej wysokości 6 % twojego dochodu w tym samym czasie. Przykładowo, jeżeli w danym roku zarobiłeś łącznie 50.000 zł, maksymalna wysokość darowizn, które możesz odliczyć od dochodu, wyniesie 3.000 zł.

Pamiętaj, że niniejsza odpowiedź ma wyłącznie znaczenie informacyjne. Przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom i bywają odmiennie interpretowane. Jeżeli masz wątpliwości, czy twoja darowizna będzie mogła zostać odliczona od podatku, zasięgnij porady profesjonalnego podmiotu zajmującego się prawem podatkowym.

Jakich formalności muszę dopełnić, żeby odliczyć darowiznę?

Aby odliczyć darowiznę od podstawy obliczenia podatku, konieczne będzie złożenie w Urzędzie Skarbowym wraz z odpowiednim dla Ciebie standardowym formularzem PIT, również formularza PIT/O. W formularzu tym będziesz musiał wskazać kwotę darowizny oraz podać pełną nazwę i adres organizacji, na rzecz której ją przekazałeś. Pamiętaj również, żeby zachować potwierdzenie przelewu kwoty darowizny, które stanowi dowód na wypadek ewentualnej kontroli skarbowej.

Opracował: Adwokat Paweł Maliszewski, Wrocław

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply