Equity crowdfunding w Unii Europejskiej – dane statystyczne

share on:

W wyniku analizy zidentyfikowano 256 projektów udziałowego finansowania społecznościowego zakończonych sukcesem na obszarze Unii Europejskiej do dnia 30.11.2014 r. Łączna suma pozyskanego kapitału wyniosła 206,4 mln złotych, czyli niemal 50 milionów euro. Średnia wartość pozyskanego kapitału wyniosła 806 106,34 PLN, co odpowiada kwocie 192 668, 95 EUR. Średnio w każdym projekcie uczestniczyło 211 inwestorów, z których każdy alokował 3 820,42 zł, a więc 913,12 euro.

 

Tabela 11 Wyniki ogólne analizy transakcji.

L.p. Parametr Wartość PLN Wartość EUR Liczba obserwacji (N)
1 Pozyskany kapitał łącznie 206 363 991,94 49 323 250,71 256
2 Pozyskany kapitał średnio 806 109,34    192 668,95    256
3 Wycena łącznie 1 199 398 602,36 286 626 132,78 181
4 Wycena średnio 6 626 511,62 1 583 569,79 181
5 Proponowany udział  średnio 13,95% 181
6 Liczba inwestorów łącznie 36888 175
7 Liczba inwestorów średnio 211 175
8 Średnia kwota inwestycji 3 820,42 913,12 175

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki analizy pokazują, iż w badanej grupie średnie wartości są zgodne z hipotezą o tym, że obecnie equity crowdfunding jest mechanizmem umożliwiającym pozyskanie kapitału przez przedsiębiorstwa mogące odczuwać negatywny wpływ luki kapitałowej. Wskazują także, iż łączna kwota pozyskanego kapitału wynosi ok. 200 tys. euro, a więc jest zgodna z wielkością przeciętnej inwestycji dawców kapitału na przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju. Jednocześnie w transakcjach średnio uczestniczy ponad 200 inwestorów, a każdy z nich angażuje niecałe cztery tysiące złotych. Jest to relatywnie niska kwota, umożliwiająca dywersyfikację portfela inwestycyjnego, choć dla takiej strategii inwestycyjnej problemem jest mała liczba dostępnych projektów inwestycyjnych.

[alert-announce]Pełne dane na temat analizy zostaną wkrótce opublikowane w książce pt „Equity crowdfunding”, wyd. AltFi Karol Król.[/alert-announce]

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply