Stanowisko ws. konsultacji MAiC

share on:

Do 12.05.2014 trwają konsultacje społeczne ws. Komunikatu Komisji Europejskiej o finansowaniu społecznościowym w UE (więcej informacji). Poniżej prezentuję moje stanowisko, a interesariuszy rozwoju tego rynku, w tym właścicieli platform, projektodawców i komentatorów zachęcam do wzięcia w nich udziału, gdyż zainteresowanie tą kwestią jest istotne do przygotowania planu potencjalnych przyszłych działań zarówno polskiej, jak i europejskiej administracji.

Czy Komisja właściwie identyfikuje bariery i szanse dla rozwoju crowdfundingu w UE?

Tak. Komisja Europejska rozpoczęła publiczną debatę z interesariuszami rozwoju rynku finansowania społecznościowego. W ramach prac został określony dość ogólny zestaw obszarów problemowych, a cała debata wynika z dostrzeżenia szans, jakie crowdfunding może dać przedsiębiorcom w Krajach Członkowskich. Natomiast trudno mówić o nakreśleniu konkretnego harmonogramu dalszych działań, co wynika min. ze zbliżających się wyborów i przetasowań w strukturach unijnych.

Pozytywnie należy ocenić sposób postępowania administracji europejskiej, która zorganizowała warsztat ekspercki w Brukseli oraz szereg wydarzeń towarzyszących, z intencją pozyskania informacji oraz pozwolenia ekspertom nakreślić ramy potrzebnego wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Uczestniczyłem w części tych wydarzeń (podobnie jak przedstawiciel MAiC) i jestem zdania, iż choć jest to proces stosunkowo wolny, do dobry i bezpieczny, bo nie doprowadza do niepotrzebnej regulacji, ani wprowadzania barier i ograniczeń (jak w USA).

Nie została jednak dookreślona podstawowa kwestia – czy KE będzie dążyć do regulacji udziałowego finansowania społecznościowego, czy też pozostawi to w gestii poszczególnych krajów. Już teraz lokalne rozwiązania prawne w tym zakresie istotnie się różnią i może być trudno ujednolicić rozwiązania prawne. Nie oznacza to jednak, że Polska powinna czekać na decyzje z Brukseli.

Czy zaproponowane przez Komisję działania są odpowiednie na obecnym etapie rozwoju crowdfundingu?

Nie. Nie został przyjęty żaden zestaw konkretnych działań w zakresie pozyskania danych, monitorowania rozwoju, zwiększenia świadomości możliwości legalnego korzystania z tego mechanizmu, ani nie przeprowadzono szczegółowej diagnozy potrzeb i możliwości.

W mojej opinii takie działania nastąpią, ale Polska już w tej chwili może rozpocząć je we własnym zakresie i w sposób zintegrowany. Obecnie różni interesariusze rozwoju rynku, w tym instytucje publiczne, prowadzą równolegle działania o zbliżonym charakterze, zamiast zintegrować je i dzielić się pozyskaną wiedzą.

Dyskusja w Komisji Europejskiej dotyczy przede wszystkim weryfikacji potrzeb zmian legislacyjnych, podczas gdy dla rynku ważniejsze opracowanie dobrych praktyk i standardów prawnych oraz wsparcia uczestników tego rynku w zakresie zwiększania świadomości i edukacji finansowej. Ważne, by następowało to w sposób transparentny, apolityczny i merytorycznie poprawny.

Czy istnieją bariery prawne dla rozwoju crowdfundingu w Polsce – zarówno udziałowego jak i bezudziałowego?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Crowdfunding w obu modelach można w Polsce legalnie stosować, opierając się na klarownych przepisach. Z drugiej strony, można wskazać katalog zmian, które mogłyby ułatwiać jego stosowanie, a które zarazem byłyby spójne z niektórymi z proponowanych przez Rząd zmian, min. w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Wśród ważniejszych postulatów można wskazać zmiany w KSH dotyczące spółki z o. o., czy zwiększenie wyjątku w „ustawie o ofercie publicznej” dla spółek akcyjnych powyżej kwoty 100 tys. EUR. Warto wprowadzić także rozwiązania podobne do przyjętych w Wielkiej Brytanii, które powodują, iż za inwestycje w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju, a więc bardzo ryzykowne, w pewnych warunkach można uzyskać określone korzyści podatkowe. Dodatkowo dobrym postulatem, aczkolwiek wymagającym dokładniejszej analizy prawnej wydaje się być wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez określenie czytelnego modelu, w którym przedsiębiorca może pozyskać kapitał dzięki przedsprzedaży, a dopiero wtedy założyć działalność gospodarczą i zrealizować projekt.

Czy na tym etapie rozwoju crowdfunding wymaga dodatkowych regulacji prawnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze?

Wskazane powyżej.

Czy istnieją specyficzne bariery dla crowdfundingu w wymiarze transgranicznym w UE?

Tak. Przede wszystkim brak jednolitych regulacji i standardów, które portale mogłyby (choć nie były zmuszone) przyjąć. Rozwiązania w tym zakresie pozwoliłyby zwiększyć świadomość i zaufanie do dokonywania transgranicznych inwestycji, a portale finansowania społecznościowego o najwyższych standardach mogłyby stać się „wrotami” do inwestycji na różnych rynkach, co ograniczyłoby wpływ czynnika geograficznego na wolumen inwestycji w przedsięwzięcia we wczesnych fazach rozwoju, a w przypadku Polski prawdopodobnie istotnie zwiększyłoby ilość kapitału wysokiego ryzyka dla przedsięwzięć o wysokim potencjale wzrostu.

Wśród istotnych obszarów prawa, które powinny zostać przeanalizowane i w konsekwencji zmienione lub należy wskazać odpowiednie ścieżki postępowania są na pewno kwestie podatkowe (nieudziałowy), regulacje rynku kapitałowego, w tym możliwości informowania i promowania sprzedaży papierów wartościowych (udziałowy), przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (oba modele).

Dodatkowy komentarz:

Komisja Europejska choć nie przedstawiła jeszcze konkretnych rozwiązań, ani ich harmonogramu, dała wyraźny sygnał Państwom Członkowskim, iż wspiera rozwój finansowania społecznościowego, dostrzega w nim potencjał i będzie dążyć do redukcji związanych z tym ryzyk.

Rynek finansowania społecznościowego w Polsce cieszy się sporym zainteresowaniem, choć nadal brak odpowiedniej edukacji w tym zakresie. Niezależnie od działań Komisji Europejskiej w Polsce należy rozpocząć zintegrowane działania agend rządowych we współpracy z przedstawicielami branży i interesariuszami, w celu precyzyjnej diagnozy potrzeb, barier i sugestii.

W związku z tym, iż crowdfunding jest mechanizmem, który potencjalnie może stymulować gospodarkę, obniżać bariery wejścia na poszczególne rynki, przyczyniać się do promocji postaw przedsiębiorczych, promować edukację finansową, co w konsekwencji przekłada się na kreowanie nowych miejsc pracy i wzrost PKB, administracja publiczna powinna wesprzeć (także finansowo), działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Finansowanie społecznościowe zasadniczo opiera się na kapitale prywatnym, a nie publicznym, natomiast środowisko funkcjonowania biznesu, jak i obowiązek ochrony obywateli leży po stronie administracji i antycypując możliwe zagrożenia, należy promować najwyższe standardy. W mojej opinii poprzez edukację, a nie regulację, która może doprowadzić do ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie zostanie przeprowadzona w odpowiedni i przemyślany sposób.

Karol Król

Prezes Zarządu Crowdfunding.pl Sp. z o. o.

share on:
Karol Król

Karol Król

Od 2010 prowadzę crowdfunding.pl i angażuję się w zrównoważony rozwój sektora finansowania społecznościowego w Polsce i w Europie. Zapraszam do dyskusji!

Leave a Reply